Tuesday, December 3, 2013

Hummingbird Compact Mirror

Teresa Wentzler的免费小图纸,虽然只有34×34格,但是颜色多达21个,里面还有几个混色的,外加蜂鸟是1×1戳的,真是结结实实地戳了一整个晚上才完工。成品颜色淡淡的,过渡自然,有种中国古典画的感觉。


PS 原设计是18ct 2×2戳的,为了做镜子,我在32ct上戳的,外加把八角边框改成圆形。


hummingbird - Teresa Wentzlerhummingbird - Teresa Wentzlerhummingbird - Teresa Wentzlerhummingbird - Teresa Wentzlerhummingbird - Teresa Wentzler